ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ മഖ്റജുകൾ അടിസ്ഥാന തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയോടെ ഭംഗിയായി പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു.
DELIVERY TYPE
zoom live with dialy whatsapp
COURSE DURATION
3 Month
COURSE FEE
₹ 900(Rs 300 per month )
CLASS TIMINGS
Daily
Slider
  • Course Overview
  • Course Duration Fee In Rupees
  • Join Link For New Admission

Quran Thajweed Basic

ഖുർആൻ തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു . ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ മഖ്‌റജ്, അടിസ്ഥാന തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയോടെ ബംഗിയായി പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു. ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും നോക്കി വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയുക .ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന റീതിയിൽ വീഡിയോ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രാക്റ്റീസ് & ഫോള്ളോവയ്പ്‌ സെഷൻ.

 

  

പ്രത്യേകതകൾ
▶️3 മാസം കൊണ്ട് ഖുർആൻ തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ്
▶️ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും നോക്കി വായിക്കാൻ അറിയുന്ന 4 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക.
▶️ഒരുദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ
▶️വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രാക്ടീസ് & ഫോളോ അപ് സെഷൻസ്
▶️വ്യവസ്ഥാപിതമായ സിലബസ്
▶️വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
▶️നിർധനരായവർക്ക് സൗജന്യം


Join link for new admission

പുരുഷൻമാരും പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/HuTTaDY4FLj3lo3YGpAO14

പെൺകുട്ടികളും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/JhC5NrBiceP1jEYjUcT5Rh

https://chat.whatsapp.com/FljNNNR043v9E4oucMTq6

3 Months or Total 900 Rs (300 Rs per month) Dialy zoom live with dialy whatsapp

പുരുഷൻമാരും പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/HuTTaDY4FLj3lo3YGpAO14

പെൺകുട്ടികളും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/JhC5NrBiceP1jEYjUcT5Rh

https://chat.whatsapp.com/FljNNNR043v9E4oucMTq6

 
 Male join, Click here
 Female join, Click here
p1 (8)

Share this on

Scroll to top
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial