വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അൽബഖറ സൂറത്ത് തജ്വീദോട് കൂടി മനഃപാഠമാക്കാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം
DELIVERY TYPE
zoom live with dialy whatsapp
COURSE DURATION
8 Months
COURSE FEE
₹ 800( Rs 100 per month )
CLASS TIMINGS
weekly
Slider
  • Course Overview
  • Course Duration Fee In Rupees
  • Join Link For New Admission

Al-Baqara Hifz Course

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അൽബഖറ സൂറത്ത് തജ്-വീദോട് കൂടി മന:പാഠമാക്കാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണാവസരം.

  • Weekly live zoom sessions.
  • Dialy whatsapp group recitation and follow-up.
  • ഒരു വീക്കിൽ 1 പേജ് എന്ന തോതിൽ  പഠിക്കുന്നു.
  • വ്യവസ്ഥാപിതമായ പഠനം
  • നിർധനരായവർക്ക് സൗജന്യ പഠനം.
  • വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

പ്രത്യേകതകൾ
▶️Daily Whatsapp Group Recitation & Follow-up
▶️Weekly Live Zoom Sessions
▶️വ്യവസ്ഥാപിതമായ പഠനം
▶️വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
▶️നിർധനരായവർക്ക് സൗജന്യം

 

Join link for new admission

പുരുഷൻമാരും പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/EZEw8CyBhI50U8drKbUV39

പെൺകുട്ടികളും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/EgyNzG5E41P6qZZTls15db

https://chat.whatsapp.com/J7iuBOJIVq9Cprzj94AFqj

8 Months Weekly zoom live with dialy whatsapp: Total 800 Rs (1200 Rs Per Month) Dialy zoom live with dialy whatsapp: Total 1200 Rs (150 Rs Per Month)

പുരുഷൻമാരും പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/EZEw8CyBhI50U8drKbUV39

പെൺകുട്ടികളും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും :
https://chat.whatsapp.com/EgyNzG5E41P6qZZTls15db

https://chat.whatsapp.com/J7iuBOJIVq9Cprzj94AFqj

Share this on

Scroll to top
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial